دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده

دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده

دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده” است.

این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۴مگابایت و  ۷۰ صفحه دارد و به زبان فارسی می باشد.

در این فایل به موضوع سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده یا LSF پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده

دانلود رایگان فایل سیستم قاب سبک فولادی سردنورد شده در ادامه مطلب…

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری

دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری

دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری” است.

این پروژه در قالب فایل PDF بوده و حجم ۹ مگابایت بوده و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

دانلود رایگان فایل حریم تاسیسات شهری در ادامه مطلب…

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها

دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها

دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها” است.

این پروژه در قالب فایل PDF بوده و حجمی در حدود ۲ مگابایت و ۱۱۲ صفحه دارد.

در این فایل به موضوع امکان استفاده از تاسیسات ضد زلزله در سازه ها پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها

دانلود جزوه تاسیسات ضد زلزله برای ساختمان ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود کتاب پل های کابلی

دانلود کتاب پل های کابلی

دانلود کتاب پل های کابلی – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۱۳٫۸ مگابایت  در ۵۴۹  صفحه می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمای
This edition first published 2012
 ۲۰۱۲, John Wiley & Sons, Ltd
First Edition published in 1983
Second Edition published in 1997
Registered office
John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom
For details of our global editorial offices, for customer services and for information about how to apply for permission to reuse the copyright
material in this book please see our website at www.wiley.com.
The right of the author to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs
and Patents Act 1988.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988,
without the prior permission of the publisher.
Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may not be available in electronic books.
Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names used in this book
are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks of their respective owners. The publisher is not associated with any product
or vendor mentioned in this book. This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter
covered. It is sold on the understanding that the publisher is not engaged in rendering professional services. If professional advice or other expert
assistance is required, the services of a competent professional should be sought.
Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data
Gimsing, Niels J.
Cable supported bridges : concept and design / Niels J. Gimsing, Christos T.
Georgakis. — ۳rd ed.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-470-66628-9 (cloth)
۱٫ Cable-stayed bridges. 2. Suspension bridges. I. Georgakis, Christos T.
II. Title.
TG405.G55 2012
۶۲۴٫۲۰۳۸—dc23
۲۰۱۱۰۲۴۰۹۲
A catalogue record for this book is available from the British Library.
Set in 9/11pt, Times Roman by Thomson Digital, Noida, India
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود جزوه اجرای ساختمانهای فولادی دکتر جواد رزاقی (دانشگاه گیلان)

دانلود  جزوه اجرای ساختمانهای فولادی دکتر جواد رزاقی (دانشگاه گیلان)

دانلود جزوه اجرای ساختمانهای فولادی دکتر جواد رزاقی (دانشگاه گیلان) – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم۴٫۶ مگا بایت می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
١. مبحث ١٠ مقررات ملی ساختمانی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی
٢. مبحث ١١ مقررات ملی ساختمانی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی
٣. آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی ، نشریه شماره ٢۶۴ سازمان برنامه
۴. آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ، نشریه شماره ٢٢٨ سازمان برنامه
۵. راهنمای جوش و اتصالات جوشی ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
۶. تجهیز و سامان دادن کارگاه جوشکاری ، نشریه شماره ٢١ سازمان برنامه
٧. طرح، محاسبه و اجرای کف ستونها، مرحوم دکتر قالیبافان
٨. اصول نوین جوشکاری، اردشیر هنربخش
مزایای سازه های فولالادی
مزایای سازه های فولادی ناشی ازعوامل زیر است :
١. مشخصات عالی فولاد
٢. تقسیم مناسب کار (ساخت در کارخانه و نصب در محل )
مهم ترین این مزایا عبارتند از :
• مقاومت بالا
• ضریب ارتجاعی زیاد
• امکان اجرای سازه های با وزن کمتری
• پایین آمدن وزن مرده سازه و اقتصادی شدن طرح
• مناسب بون برای دهانه ها و ابعاد بزرگ
زیاد با حداقل مصرف مصالح (EI ) • تامین سختی
• ظریف بودن اعضا واشغال فضای کم درسازه…

 

رمز فایل : softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود مقاله آسفالت متخلخل

دانلود مقاله آسفالت متخلخل

دانلود مقاله آسفالت متخلخل – فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم ۱٫۲۴ مگا بایت می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
 نویسنده: سجاد صنعتی منفرد
چکیده
نتیجه مطلوب کاربرد آسفالتمتخلخل در جاده های اصلی و با ترافیکسریع بطور خلاصه به شرح ذیل است:
– کاهش قابل ملاحظه صدای چرخ وسائل نقلیه و در نتیجه کاهشانتقال صدا به مناطقمسکونی اطراف جاده.
– کاهش قابل توجه صدا به داخل خودرو و نتیجتا خستگی کمتر راننده.
– کاهش پخشآب بهنگام عبور خودرو و در شرایطی که آب بر روی جاده وجود دارد.
– حذف آبماندگی و پدیده آب لغزی روی سطح راه بمنظور استقرار بیشتر وسائل نقلیه.
– اصلاح مقاومت لغزندگی در سطح راه و کاهشتصادفات.
ترکیب چهار عامل آخر سبب ایمنی بیشنر برای رانندگان میباشد. و در مورد معایب این نوع آسفالت گزاف گوئی شده است.
مقدمه
قشر اساس قسمت عمده باربری را به عهده دارد، در حالیکه وظیفه اصلی رویه ایجاد سطح صاف برای رانندگی مطلوب با مقاومت لغزندگی مناسب در شرایط مختلف و حذف آب ماندگی بر سطح راه میباشد.در جاده های بتنی معمولا اساس و رویه با هم ترکیب شده اند در حالیکه در روسازیهای انعطاف پذیر این قشرها مجزا از یکدیگر میباشند. در ساخت روسازی راه چند نوع ترکیب ساختمانی وجود دارد. وبرخی مواقع ترکیبی از اساس بتنی و رویه آسفالتی اجرا میگردد…

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود فایل حمام خان کاشان

دانلود فایل حمام خان کاشان

دانلود فایل حمام خان کاشان – فایل مورد نظردر قالب پاورپوینت با حجم۲۰٫۷ مگا بایت می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
پاکی ونظافت تن وبدن ازاموری است که همواره موردتوجه آدمیان قرارداشته است.مدارک وشواهدنشان می دهد که ازسالیان درازپیشین انسانهابه تمیزی انسانها توجه می دادندوحتی دربعضی مواردتمیزی بدن رابه سلامت روح وروان مرتبط می دانستند. درتمامی جهان نمونه هایی ازمحل شستسووجود داشته ودرتمام ادیان وفرق دینی به شستشوی جسم تاکید شده است.
ایرانیان نیزازدوران باستان به این امرحساسیت نشان داده اندوآب رامقدس می شمردندوبرای آب الهه ونگهبانی داشته اند.ومعابدی جهت این الهه برپا می کردند(ازجمله معبدآناهیتا).درآیین مهرپرستی نیزشستن تن اهمیت به سزایی داشته ومهرابه ها رادرکنارآب روان بنا می نمودندتا پیش ازبه انجام رساندن مراسم مذهبی مراسم غسل رابه جای آورند:
درتمامی جهان نمونه هایی ازمحل شستسووجود داشته ودرتمام ادیان وفرق دینی به شستشوی جسم تاکید شده است. درآیین زرتشتی نیزبه شستشوهای روزانه بعدازبیداری وقبل از خواب وقبل ازمراسم مذهبی ونمازهای روزانه اشاره شده است .
کاوشهای باستانشناسی درتخت جمشیدموید آن است که درزمان هخامنشیان ازنوعی گرمابه استفاده می شد که این گرمابه ازدوبخش داخلی وخارجی تشکیل شده وتوسط پله ای ازهمدیگر متمایزمی شود.درکاخ آشورنیزآثارگرمابه کشف گردیده که مویدوجود گرمابه خصوصی دردوره اشکانیان است .

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 1 of 6612345...102030...Last »