ads
ads
ads
ads
ads

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان، تعداد و تواتر نمونه برداری از آرماتورها، جهت آزمایش باید حداقل موارد زیر باشد:
تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه