بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

کاربرد شمع ها (پی های عمیق)

کاربرد شمع ها (پی های عمیق)

در صورتی که لایه های فوقانی خاک، قابلیت فشردگی زیاد و یا جنس خیلی ضعیفی داشته باشند، برای انتقال بار به لایه های محکم تر یا سنگ بستر، از شمع ها استفاده می شود. در صورتی که بستر سنگ یا لایه های محکم، عمق غیرمعقولی داشته باشند، از شمع استفاده شده و بیشتر مقاومت شمع، به طریق نیروی اصطکاک بین تماس سطح شمع و خاک (مقاومت جلدی) ایجاد می شود. همچینین باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده از شمع ها، باعث مصونیت در برابر آبشستگی، تحمل نیروهای جانبی و کششی بزرگ، مقابله با اثرات حفاری ها در پروژه های آینده مجاور و حل مشکل بالا بودن سطح آب زیرزمینی می گردد.
کاربرد شمع ها (پی های عمیق)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

کلاف های رابط در شالوده ها

کلاف های رابط در شالوده ها

شالوده های جدا از هم در یک سازه، باید در دو امتداد ترجیحاً عمود بر هم، با کلاف های رابط، به هم متصل شده و مانع از حرکت دو شالوده نسبت به هم شوند، در برخی موارد مانند سازه های یک طبقه با دهانه ها بزرگ، سوله ها، آشیانه ها و .. می توان از کلاف صرفنظر نمود ولی باید خاکریز اطراف شالوده را به خوبی متراکم نمود و کوبید.

کلاف های رابط در شالوده ها

کلاف های رابط در شالوده ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه