ads
ads
ads
ads
ads

نکاتی در پی کنی و گودبرداری

نکاتی در پی کنی و گودبرداری

در کلیه مراحل پی کنی و گودبرداری، خاک هایی که از چسبندگی مناسبی برخوردار هستند، از نظر اقتصادی بهتر است از دیواره پی کنده شده، به عنوان قالب استفاده شود.
نکاتی در پی کنی و گودبرداری

نکاتی در پی کنی و گودبرداری

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

خاکبرداری در زمین های سنگی

خاکبرداری در زمین های سنگی

خاکبرداری در زمین های سنگی، باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت تا رقوم خواسته شده و ابعاد مورد نظر انجام می شود.
خاکبرداری در زمین های سنگی

خاکبرداری در زمین های سنگی

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه