بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

معابر و راه های شیبدار در کارگاه

معابر و راه های شیبدار در کارگاه

مطابق با مبحث دوازدهم مقرات ملی ساختمان، راه شیبدار در کارگاه ساختمانی، راهی است که زاویه آن با سطح افق، کمتر از ۱۱/۵ درجه باشد یا به عبارت دیگر، شیب آن، حداکثر ۲۰ درصد باشد.
معابر و راه های شیبدار در کارگاه

معابر و راه های شیبدار در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دلایل ریزش گودبرداری ها

دلایل ریزش گودبرداری ها

در طراحی سازه های نگهبان، باید اصول طراحی صحیح در طراحی و اجرا، مورد توجه باشد تا سازه نگهبان، قادر به تحمل فشار جانبی خاک بوده و دچار کمانش در اعضای فشاری نشود.
دلایل ریزش گودبرداری ها

دلایل ریزش گودبرداری ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

اقدامات قبل از عملیات خاکی

اقدامات قبل از عملیات خاکی

حداکثر عمق گودبرداری بدون پایه های ایمنی، سپری و حائل، در زمین های ماسه ای، ۱ متر، ماسه ای رس دار، ۱/۲۵ متر، رسی، ۱/۵ متر و در زمین های دج، ۲ متر است.
اقدامات قبل از عملیات خاکی

اقدامات قبل از عملیات خاکی

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه