گونیا در گرافیک معماری

گونیاها برای ترسیم خطوط و زوایای قائم استفاده می شوند.
کاربرد گونیا در گرافیک معماری

کاربرد گونیا در گرافیک معماری

در اندازه های ۱۰ تا ۶۰ سانتی موجود هستند که اندازه ۲۰ تا ۲۵ سانتی آنها، توصیه می شود.
گونیاهای کوچک برای هاشورزنی و کمک به حروفنویسی دستی و گونیاهای بزرگ برای ترسیم پرسپکتیو مناسبند.
جنس گونیاها، می تواند به صورت آکریلیک شفاف و یا فلزی باشد.
برای کار با راپید، لبه های گونیا، پخ دار و برجسته ساخته می شوند. با شستشوی گونیا با آب و صابون، می توان آن را تمیز نگه داشت.

 اطلاعات فایل

بدون دیدگاه