چند نکته مهم عمرانی

⚓️در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی، کمتر از ۴۰ درصد ارتفاع آن باشد، احداث راهروی سرپوشیده موقت، الزامی است.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
⚓️برش ورقها می بایست توسط دستگاه برش ریلی انجام شود، در صورتی که ضخامت ورق کوچکتر یا مساوی ۱۲ میلیمتر باشد، استفاده از گیوتین، مجاز است.
مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
⚓️در تخریب سقفهایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل شده اند، باید توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و خطرهای احتمالی ناشی از آزاد شدن آن، به عمل آید.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
⚓️جذب آب مجاز حداکثر برای سنگهای آهکی متراکم ۱۵ درصد، سنگهای متخلخل ۲۵ درصد و در توفها ۳۰ درصد میباشد.
مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان
⚓️در طول هر قسمت از لوله کشی که بین دو جعبه تقسیم قرار دارد، نباید بیش از ۴ خم ۹۰ درجه (جمعا ۳۶۰ درجه) وجود داشته باشد.
مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
⚓️ظروف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته قرار داده شوند، مگر اینکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه، به طور کامل و کافی انجام گیرد.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
⚓️هنگام حرارت دادن بشکه قیر، درب آن باید کامل باز باشد.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

⚓️طول تکیه گاه تیر نعل درگاه در هر طرف بایستی حداقل ۳۵ سانتی متر یا یک دهم دهانه، هر کدام که بیشتر باشد، در نظر گرفته شود.
مبحث ۸ مقررات ملی ساختمان
⚓️حداقل عرض مفید در بخش اقامتی ۳ متر و در راهروهای ارتباطی ۲ متر است.
مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
⚓️برای خم کاری، اعمال نیرو در دمای محیط، در صورتی مجاز است که شعاع انحنای خم در ورقها برابر یا بزرگتر از ۲۵ برابر ضخامت ورق باشد.
مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
⚓️مقدار صحیح فشار باد در آماده سازی با مواد ساینده، حدود ۰٫۷ مگا پاسکال می باشد.
مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
⚓️ترتیب قرار گیری جوشها و پیچها در انتهای هر عضوی که نیروی محوری را انتقال میدهند، باید طوری باشد که مرکز هندسی گروه وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرد، مگر حالتی که به برون محوری موجود در طرح و اثر آن در محاسبات، توجه شده باشد.
مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
⚓️تعداد توالت در ساختمان صنعتی، یک چشمه برای هر ۱۰۰ نفر می باشد.
مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان
⚓️در صورتی روش عمل آوردن بتن و مراقبت بتن رضایت بخش تلقی میشود که مقاومت فشاری آزمونه کارگاهی در سن مشخص شده برای مقاومت فشاری مشخصه، حداقل معادل ۰٫۸۵ برابر مقاومت نظیر آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه یا به اندازه ۴ مگا پاسکال بیشتر از مقاومت فشاری مشخصه باشد.
مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
⚓️زاویه شیب پیاده روی متحرک حداکثر ۱۲ درجه نسبت به سطح افق میباشد.
مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان
⚓️در قطعات کششی، وصله میلگردها باید تنها بوسیله وصله های جوشی یا مکانیکی انجام شود.
مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
⚓️دیوارها باید بعد از اجرا، حداقل تا ۳ روز مرطوب نگه داشته شوند.
مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه