نکات اجرایی بستن آرماتورها با مفتول

بعد از آماده سازی و برش و خم کاری میلگردهای فونداسیون نوبت سر هم کردن آنها در داخل پی است ،
نکات اجرایی بستن آرماتورها با مفتول

در ابتدا با توجه به نقشه سازه ، اولین نوع میلگرد از زیر فونداسیون تا روی سطح پی به ترتیب روی هم قرار گرفته و با رعایت فاصله به یکدیگر به وسیله سیم آرماتوربندی و انبر آرماتوربندی بسته خواهند شد . برای بستن میلگردها به هم باید از مفتول ها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی، استفاده کرد. در زمان اجرا حتماً باید به این نکته مهم توجه کرد که انتهای برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ (کار بتن یا پوشش بتن) قرار نگیرد و مانند تصویر فوق، رو به پایین اجرا شود.


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه