نوار برشی

یکی از روشهای متعدد برای افزایش ظرفیت باربری دالها و یا جلوگیری از وقوع برش پانچ، استفاده از نوار برشی است.

نوار برشی

نوار برشیاطلاعات فایل

بدون دیدگاه