✅ علل اصلی بوجود آمدن ترک در بتن ✅

⭐️۱) نشست ناشی از بستر کوبیده ناپایدار
⭐️۲) گسیختگی سطح اساس
⭐️۳) اجرای قالب نامرغوب و بد
⭐️۴) عدم وجود کافی میلگرد و یا مکان نامناسب آن
⭐️۵) زنگ روی میلگرد فولادی
⭐️۶) بتن با اسلامپ بالا
⭐️۷) ویبره زدن ناکافی یا نادرست
⭐️۸) عدم عمل آوردن بتن
⭐️۹) تغییر حجم ناشی از نشست در بتن خمیری
⭐️۱۰) لرزاندن شدید زمین در همان نزدیکی، مثل شمع کوب
⭐️۱۱) برداشتن قالب قبل از اینکه بتن به اندازه کافی بعمل آمده باشد
⭐️۱۲) فقدان یا ناکافی بودن درزهای کنترل و انبساط
 

سافت سیویل

 

 

 

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

۱ دیدگاه