دانلود رایگان PDF شیوه های معماری ایرانی

 

دانلود رایگان PDF شیوه های معماری ایرانی  –  فایل مورد توجه با فرمت پی دی اف در ۲۱۴ صفحه به بررسی شیوه های معماری ایرانی می پردازد. دانشجویان و مهندسین گرامی در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار ارزشمند را به طور مستقیم و کاملا رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.

از خلاصه مطالب بررسی شده در این فایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اصول معماری ایرانی ( از دیدگاھھای استاد پیرنیا )

١ ) مردم واری :

وجود تناسب میان اندام ھای ساختمانی با اندام ھای انسانی و توجه به نیازھا در کار ساختمان

٢ ) پرھیز از بیھودگی :

در خدمت بودن اکثر عناصر، حتی تزیینات با نیازھا

٣ ) نیارش :

عبارت است از دانش ایستایی ، اجرای کار و مصالح شناسی

الف – مھندس بودن عناصر ساختمانی

ب – وجود پیمون

ج – استفاده از تقابل نیروھا در ایستایی ساختمان

د ) وجود گنجینھ تجربیات بھ صورت دستور و تناسبات آزموده شده که مدام در حال تکامل بوده اند و به صورتھای

– سینه به سینه

– مطالعه بناھای بجا مانده

– ممارست معمار به دست می آمدند

۴ ) درونگرایی :

با توجه به باورھای مردم ایران و نیز اقلیم ایران معماری ایرانی با ساماندھی اندامھای ساختمان را در گرداگرد یک یا چند میانسرا (حیاط) ، ساختمان را از جھان بیرون جدا می کردند.

۵ ) خود بسندگی:

تلاش معماران ایرانی در بوم آوری ( اینجایی ) بودن

دانلود رایگان PDF شیوه های معماری ایرانی

دانلود رایگان PDF شیوه های معماری ایرانی

منبع:                                       Free_Archland@

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه