دانلود رایگان فایل PDF مطالعات بیمارستان کودکان

دانلود رایگان فایل PDF مطالعات بیمارستان کودکان – فایل مورد نظر با فرمت PDF در قالب ۶۸ صفحه  می باشد و به بررسی مطالعات بیمارستان کودکان می پردازد.دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

از مطالب موجود و مندرج در این فایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انواع بیمارستان:
١- بیمارستان پایھ: بیمارستانی است کھ معمولاً دارای حداقل ١٠٠ تخت بستری و چھار تخصص جراحی
زنان و زایمان و کودکان میباشد. موقعیت جغرافیایی و حجم این بیمارستانھا بستگی بھ جمعیت تحت
پوشش مستقیم آنھا داشتھ و برای انجام پارهای از معاینات و معالجات تخصصی بھ بیمارستانھای منطقھای
نیازمند است. مبنای محاسبات بار و تجھیزات مورد نیاز این گونھ بیمارستانھا آمارگیریھایی محلی و
شناسایی انواع و میزان بیمار دھی اجتماع تحت پوشش مستقیم آن است.
٢- بیمارستان منطقھ ای:

این گونھ بیمارستانھا دارای کاربرد در شعاع منطقھ و در مرکز آن قرار میگیرد
و بھ دلیل نیاز بھ تجمع تخصصھای مختلف در آن دارای حداقل ۴٠٠ تخت و تجھیزات تشخیص درمانی بھ
مراتب پیشرفتھتر از بیمارستانھای پایھ بوده و مبنای محاسبھ بار و تجھیزات مورد نیاز آنھا آمارگیریھای
منطقھای و شناسایی انواع و میزان بیماردھی اجتماع تحت پوشش و بررسی امکانات درمانی و تشخیص
در منطقھ و مناطق ھمجوار است.
٣- بیمارستان تخصصی:

چنانکھ از نام آن مشخص است با تأکید بر روی جدایی تخصصھا از یکدیگر و
ایجاد مراکز جداگانھای برای تشخیص و درمان یک یا چند بیماری خاص شکل میگیرد.
۴- بیمارستانھای دانشگاھی (آموزشی):

بیمارستان ممکن است آموزشی نیز باشد در صورتیکھ بیمارستان
برای تعلیمات دانشگاھی در نظر گرفتھ شود باید در نزدیک دانشکده یا مراکز آموزشی عالی قرار گیرد

دانلود رایگان فایل PDF مطالعات بیمارستان کودکان

دانلود رایگان فایل PDF مطالعات بیمارستان کودکان
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه