دانلود رایگان فایل PDF خلاصه کتاب بوطیقای معماری

دانلود رایگان فایل PDF خلاصه کتاب بوطیقای معماری – فایل مورد نظر با فرمت PDF در ۱۱ صفحه می باشد و به بررسی خلاصه کتاب بوطیقای معماری می پردازد.دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
از مطالب موجود و مندرج در این فایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

انواع بوطیقا
” ساختن ” در معمارى حالتى برتر از نوع خاص بوطیماست. یمینا معمارى در طول سالیان متمادى، هر سه نوع
بوطیما یعنى بوطیماى خودسرانه، سنتى و ژرؾ اندیشانه را ازموده است – – .

* بوطیماى خودسرانه و سنتى: این بوطیما از درون سنتى خاص برخاسته و سپس تکامل مى یابد یعنى “شیوه انجام
امور” انگونه که پیشینیان ما انجام مى دادند .در والع این بوطیما فرایندى از ساختن است که فرایندهاى اندیشید

ه گذشتگانمان را مفروض می انگارد. نکته جالب
توجه در این بوطیما این است که ساختن آن چیز توسط دیگران مورد تأمل و تعمک لرار گرفته است و احتمالا ما تنها
آن را تصدیک می کنیم، همین و بس .* بوطیمای ژرؾ اندیشانه: این بوطیما خلک آثار را با مد نظر لرار دادن نیازها و انتظارات علمی و معنوی انسان به
صورت همراه با هم، از بمیه بوطیماها متمایز می کند

دانلود رایگان فایل PDF خلاصه کتاب بوطیقای معماری

دانلود رایگان فایل PDF خلاصه کتاب بوطیقای معماری

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه