خاکبرداری در زمین های سنگی

خاکبرداری در زمین های سنگی، باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت تا رقوم خواسته شده و ابعاد مورد نظر انجام می شود.
خاکبرداری در زمین های سنگی

خاکبرداری در زمین های سنگی

عملیات در مناطق سنگی، باید به نحوی انجام شود که بافتهای سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده، برای ادامه عملیات ساختمانی، دست نخورده باقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ممکن حفظ شود.
در صورتی که به طور اتفاقی، قسمتی از کف، گودبرداری شده، سنگی و بخشی دیگر خاکی باشد، برای استقرار سازه باید بستر مناسب ساخته شود.

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه