مثلث

محاسبه ی مساحت مثلث

قاعده و ارتفاع را در کادرهای زیر وارد کنید و سپس کلید محاسبه ی مساحت مثلث را بزنید تا مساحت مثلث نمایش داده شود.

 

b= [m]h= [m]

A=   [m2]