برنامه محاسبه ضریب زلزله (ویرایش 4 آیین نامه 2800) - نسخه آزمایشی

راهنما: برای محاسبه ضریب زلزله، مطابق گام های زیر و با توجه به سازه مورد نظر و استفاده از جداول آیین نامه 2800، موارد لازم را وارد کنید و بعد روی کلید "محاسبه کن" کلیک کنید
پس از محاسبه ضریب زلزله ، مقادیر ضریب زلزله و ضریب زلزله حداقل در بالای صفحه نمایش داده می شوند. برای جزئیات محاسبات بیشتر به پایین صفحه مراجعه فرماییید.


گام 1 - سطح خطر پذیری لرزه ای - آیین نامه 2800 - صفحات 14 و 131

A

 راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 14 آیین نامه 2800 برای انتخاب ضریب پهنه بندی خطر

 راهنمایی : "آ-1"     "آ-2"     "الف-1"     "الف-2"     "الف-3"     "الف-4"     "ب-1"     "ب-2"     "ب-3"     "ب-4"     "ب-5"     "ب-6"     "پ-1"     "پ-2"     "ت-1"     "ت-2"     "ث"     "ج-1"     "ج-2"     "چ-1"     "چ-2"     "ح-1"     "ح-2"     "خ-1"     "خ-2"     "خ-3"     "د-1"     "د-2"      "د-3"     "ذ-1"     "ر-1"     "ر-2"     "ر-3"     "ز-1"     "ز-2"     "س-1"     "س-2"     "س-3"     "س-4"     "س-5"     "ش-1"     "ش-2"     "ص"     "ض"     "ط-1"     "ط-2"     "ع"      "غ"     "ف-1"       "ف-2"      "ق-1"      "ق-2"     "ق-3"     "ک-1"     "ک-2"      "ک-3"      "ک-4"     "گ-1"     "گ-2"      "گ-3"     "ل-1"     "ل-2"      "م-1"     "م-2"     "م-3"     "م-4"     "ن-1"      "ن-2"      "ن-3"     "و"      "هـ"     "ی"       

گام 2 - ارتفاع ساختمان به متر

H (m)

گام 3 - ضریب اهمیت ساختمان - آیین نامه 2800 - صفحه 5

I

 راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 5 آیین نامه 2800 برای انتخاب دسته ساختمان

راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 6 آیین نامه 2800 برای انتخاب دسته ساختمان

راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 33  آیین نامه 2800 برای انتخاب ضریب اهمیت ساختمان

گام 4 - نوع خاک محل - آیین نامه 2800 - صفحه 19

Soil Type

گام 5 - سیستم باربر جانبی

قاب فولادی همگرا - عدد 1 قاب فولادی واگرا - عدد 2 قاب فولادی خمشی - عدد 3 قاب بتنی خمشی - عدد 4 سیستم دوگانه - عدد 5

Lateral System

گام 6 - ضریب رفتار سازه - آیین نامه 2800 - صفحه 34

R

 راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 34 آیین نامه 2800 برای انتخاب ضریب رفتار 

راهنمایی : کلیک برای مشاهده صفحه 35 آیین نامه 2800 برای انتخاب ضریب رفتار 

گام 7 - اثر میانقاب در سازه

میانقاب دارد - عدد 1 میانقاب ندارد - عدد 0
Mianqaab

گام 8 - زمان تناوب تحلیلی (از نرم افزار)

D

گام 9 - ضریب Rho - آیین نامه 2800 - صفحه 37

r
Codded By: Maysam Jallou
پیشنهادات و اعلان اشتباهات احتمالی در برنامه info@SoftCivil.ir
All Rights Reserved by SoftCivil.ir