آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

طراحی معماری

طراحی معماری فوق العاده در ترکیب با معماری سبز، به نظر شما واقعیه؟

طراحی معماری فوق العاده در ترکیب با معماری سبز، به نظر شما واقعیه؟  

سایبان با طرح معمارانه فوق العاده

سایبان با طرح معمارانه فوق العاده  

خوابیدن بچه های عمران و معماری در وقت تحویل نقشه

خوابیدن بچه های عمران و معماری در وقت تحویل نقشه