آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

ستون بتنی

اشتباهات اجرایی – من که سرم گیج رفت!

اشتباهات اجرایی - من که سرم گیج رفت!  

مفصل پلاستیک در ستون بتنی واقعی

مفصل پلاستیک در ستون بتنی واقعی      

کسی در مورد اینا نظری داره؟

کسی در مورد اینا نظری داره؟  

یکی دیگر از دلایل حذف ستون کشف شد

یکی دیگر از دلایل حذف ستون کشف شد