آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

آرماتور

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته      

آرماتور بندی راه پله

آرماتور بندی راه پله    

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟

دلیل به وجود آمدن این ایراد؟  

آرماتور گذاری عظیم فونداسیون یک مخزن

آرماتور گذاری عظیم  فونداسیون یک مخزن  

آرماتورگذاری عظیم یک راه پله

آرماتورگذاری عظیم یک راه پله  

آرماتوربندی در شرایط بسیار ویژه

  آرماتوربندی در شرایط بسیار ویژه