آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

تصاویر اجرایی مهندس مسگر زاده

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس  

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده  

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد  

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات  

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی - حمل زودهنگام تیرچه  

نکته اجرایی روز: لزوم خم آرماتورهای طبقه آخر در ستون ها

نکته اجرایی روز: لزوم خم آرماتورهای طبقه آخر در ستون ها  

نکته اجرایی روز – لزوم عدم ورود به حریم همسایه

نکته اجرایی روز - لزوم عدم ورود به حریم همسایه  

شکل صحیح صفحه بادبند صحیح نیست

شکل صحیح صفحه بادبند صحیح نیست  

جوشکاری نامناسب استیفنر در ستون تراز همکف

جوشکاری نامناسب استیفنر در ستون تراز همکف  

تقویت تیر لانه زنبوری در بال؟

تقویت تیر لانه زنبوری در بال؟