دانلود فایلpdf اجرای تونل مکانیزه و کاربرد آن

دانلود فایلpdf اجرای تونل مکانیزه و کاربرد آن

 تجربیات طراحی و اجرای تونل مکانیزه و کاربرد آن در تونل سازی (پروژه خط دو قطار شهری مشهد)– فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۱۰٫۳ مگابایت در ۴۶ صفحه  می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند. 
بررسی اقدامات برای مدیریت ریسک:
اصلاح پلان موجود در اسناد مناقصه بمنظور انتخاب مسیر دارای کمترین ریسک
BCS -2 اخذ اطلاعات فنی سازه های محدوده و بروز رسانی مطالعات
-۳ نقشه برداری دقیق سازه ها جهت تعیین موقعیت دقیق نها
ا در پلان و پروفیل و مشخص نمودن ارتفاع هر سازه
-۴ رفع معارض: جابجای ی چاه های جذبی متداخل با مسیر
PLAXIS -5 مدل سازی ژئوتکنیکی سازه ها و تونل و پیش بینی جابجای ی های القای ی ناشی از حفر تونل به کمک نرم افزار
-۶ ثبت ترک های موجود قبل از حفاری تونل جهت همکاری در مدیریت دعاوی مالکان از طریق تامین دلیل
-۷ طراحی ابزاربندی سطح زمین و سازه ها
-۸ ارائه گزارش مدیریت ریسک نشست برای سازه های گردشگری
-۹ اعلام دستورالعمل اجرای ی عبور ایمن از محدوده به تیم حفاری تونل
-۱۰ اجرای مانیتورینگ زمین و سازه ها به کمک نقشه برداری و قرائت ابزار دقیق نصب شده قبل، همزمان و پس از عبور ماشین حفار تا اتمام
جابجای ی های القای ی
حفاری و عبور از مکان های حساس شهری با کمک مانیتورینگ نشست:
عبور از منطقه مسکونی راه آهن با بافت فرسوده حدود ۶۰ سال
عبور از زیر ریل های راه آهن سراسری مشهد-تهران
عبور از زیر تقاطع غیر همسطح پل فجر
عبور از زیر ساختمان دانشکده نیروی انتظامی
عبور از مجاورت گود آستان قدس
عبور از زیر ساختمان تالار شهر در میدان شهدا
عبور از زیر استخر بوستان کوهسنگی
عبور از محدوده ساختمان های گردشگری
عبور از زیر تونل امداد بیمارستان قائم به امام رضا
عبور از مقابل برج آلتون
عبور از زیر ایستگاه F1(شریعتی)خط ۱ قطار شهری مشهد
عبور از زیر مسجد بوستان کوهسنگی
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود فایل ترک های ناشی از نشست در ساختمان

دانلود فایل  ترک های ناشی از نشست در ساختمان  

دانلود فایل  ترک های ناشی از نشست در ساختمان   – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۸٫۲ مگابایت در۴۵ صفحه می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند. 
سخنران: مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار
 سلسه همایش های ایمنی در کارگاه های ساختمانی
مقدمه:
معمولاً ساکنان ساختمان هایی که در مجاورت محل های خاکبرداری قرار دارندد نسدبت بده تدری هدای مربوط به ساختمان های خود بسیار حسدا میباندند. ایدن حساسدیت بده حددی اسدت کده هرندوا تدری را نانی از خاکبرداری انجام نده یا درحال انجام میدانند . برای تفکید تدری هدای ناندی از ننسدت ایجداد نده در اثر خاکبرداری از سایر انواا تری لازم اسدت نکدات کیدی در مدورد مکدانیزم ایجداد تدری در نظدر گرفته و با توجه به آن ساختمان مربوطه بررسی نود.
یکی از عوامل موثر در بررسی هر ساختمان ، بررسدی اسدتحکام آن اسدت . بددییی اسدت که تَرَی های ایجادنده در ساختمان می توانندد نندان دهنده فدعا های موجدود در آن باندند. لداا در بررسی هر ساختمان لازم است نحوه ساخت اسکیت ساختمان و میزان استحکام آن )تا حدد امکان( مورد بررسی قرارگیرد.
تَرَی هددای ایجدداد نددده در هددر سدداختمان کدده می تواننددد معددرا فددعا در بار ددایری اسددکیت ساختمان و استحکام آن باندند. ایدن تدری هدا ممکدن اسدت ناندی از عوامدل مختیفدی باندند کده یکی از آنیا ننست است.
تری نانی از ننست م یتواند ننا ندهنده نرایط خطرنای ساختمان باندد. ولدی در بیندتر مددوارد ، سددایر تَرَکیددا کدده ظدداهر نددامطیوبی دارنددد، ممکددن اسددت از لحدداظ ایسددتایی سدداختمان خطرنای نبانند. بده هدر حدال ندناخت تَرَی هدا ممکدن اسدت بده ت دمیم گیری در مدورد منندای ، اهمیدت و نیدز تاثیرگااری آنیا در مورد استحکام ساختمان کم نماید یا موثر باند.

 

 

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود فایل pdf روابط خیز و شیب تیرها

دانلود فایل pdf روابط خیز و شیب تیرها

دانلود فایل pdf روابط خیز و شیب تیرها – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۵٫۴ مگابایت در۸ صفحه می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
( روابط خیز و شیب و روابط مهم دیگر مربوط به تیرهای مختلف تحت شرایط بارگذاری متفاوت)  
ویژه آزمون ارشد و محاسبات
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود pdf آموزش مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی

دانلود pdf آموزش مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی

دانلود فایل اکسل نمودار اندرکنش ستون – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۶٫۶ مگابایت در ۱۳۶ صفحه می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند. 
آموزش مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی در ایتبس ۲۰۱۵ بر اساس یک پروژه کاربردی
 تهیه کننده: دکتر بهرام محمدپور
برای آموزش مدلسازی تحلیل و طراحی ساه های فولادی در Etabs تمامی مراحل بر اساس یک پروژه کاربردی
انجام شده است. لذا مشخصات عمومی پروژه فوق بصورت زیر است.
 موقعیت : تبریز
کاربری : مسکونی
 تعداد طبقات : ۶ طبقه
 تعداد زیرزمین : ندارد
 سیستم باربر جانبی قاب خمشی می باشد.
 سیستم باربر ثقلی سقف عرشه فولادی می باشد
ساختمان با شکل پذیری متوسط می باشد.
 نوع خاک II می باشد.
 ۲/ ۱کیلوگرم بر سانتی متر مربع و ضریب بستر خاک ۱۱ / مقاومت مجاز فشاری خاک ۵۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب  ۱ متر می باشد / ۱ متر و ضخامت آن ۴۴ / عرض فونداسیون ۰۴

 آیین نامه های مورد استفاده :
بارهای وارد بر ساختمان دفتر ترویج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت نظام –
مهندسی و اجرای ساختمان. –
 آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله / کمیته دائمی بازنگری آیین نامه
طراحی ساختمانها در برابر زلزله. ویراست سوّم. —
 طرح و اجرای ساختمانهای بتنی / دفتر ترویج و مقرّرات ملّی ساختمان، معاونت
نظام مهندسی و اجرای ساختمان. )مبحث نهم مقرّرات ملی ساختمانی ایران(
برنامه تحلیل و طراحی سازه: Etabs v 2015
 برنامه تحلیل و طراحی پی: Safe v 14.1

مشخصات پروژه:
تعداد طبقات: ۶ طبقه
ارتفاع ساختمان: ۱۸٫۹ متر
:X مشخصات سازه در راستای
سیستم سازه: سیستم قاب خمشی
سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی: قاب خمشی فولادی متوسط
مشخصات سازه در راستایY :
سیستم سازه: سیستم قاب خمشی
سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی: قاب خمشی بتن آرمه متوسط
مشخصات ساختگاه:
محل اجرای پروژه: شهر تبریز
خطر نسبی زلزله: خیلی زیاد
نسبت شتاب مبنای طرح : ۰٫۳۵
II نوع خاک : تیپ
محاسبه زمان تناوب سازه:
از زمان تناوب تحلیلی استفاده میگردد:
Tanx=0.91 Sec; Tany=0.91 Sec
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک

دانلود کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک (ز) ویرایش هشتم تالیف براجا ام. داس (زبان اصلی) – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۳۳٫۵ مگابایت در ۷۷۰ صفحه  می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند. 
Principles of Geotechnical Engineering was originally published with a 1985 copyright
and was intended for use as a text for the introductory course in geotechnical engineering
taken by practically all civil engineering students, as well as for use as a reference book
for practicing engineers. The book was revised in 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, and 2010.
This eighth edition has a coauthor, Khaled Sobhan, of Florida Atlantic University. As in
the previous editions of the book, this new edition offers an overview of soil properties and
mechanics, together with coverage of field practices and basic engineering procedures,
without changing the basic philosophy of the original text. It is not the intent of this book
to conform to any design codes.
Unlike the seventh edition, which had 18 chapters, this edition has 17 chapters. The
chapter on Landfill Liners and Geosynthetics has been deleted from this edition since the
subject has grown and matured over the years and is offered as a separate course in many
civil engineering programs.
Most of the example problems and homework problems have been changed and/or
modified. One or two critical thinking problems have been added to the homework problems
in most chapters to challenge and enhance the thought process and understanding of
students on the subject(s) covered in a given chapter.
Since geotechnical engineering is a practical and application-oriented subject, a few
actual case histories have also been included. These case histories are presented in Chapters 11,
۱۵, and 16 with the primary intention being to familiarize students with the unpredictable
variability of soil in the field compared to the idealized situation in classroom teaching and
learning. New photographs have also been added throughout.
Other noteworthy changes in the eighth edition include the following:
• An expanded section of the introduction at the beginning and a summary section at
the end of each chapter have been provided.
• In Chapter 2, on Origin of Soil and Grain Size, several photographs of common
rock-forming minerals, rocks, and structures built with or in rock have been added
(Section 2.3). To help students in future field identification of rocks and rockforming
minerals, they are presented in color as well as in black and white.
vii

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود فایل پاورپوینت معرفی مصالح نوین در صنعت ساختمان

دانلود فایل پاورپوینت معرفی مصالح نوین در صنعت ساختمان

دانلود فایل پاورپوینت معرفی مصالح نوین در صنعت ساختمان – فایل مورد نظردر قالب پاورپوینت با حجم ۴ مگابایت در ۲۷۳ اسلاید  می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.   تهیه کننده: مهندس عالیه اسدی
نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است . حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا عمر مفید، کم ویا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها نیاز مند ارائه راهکار هائی به منظور استفاده عملی از روش های نوین ومصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت , دوام بیشتر ونهایتا کاهش هزینه اجراست.
سا لید سرفیس یا پلی استون :                                                                                               
سالید سرفیس معجزه علم نام گرفته است چون در حقیقت رزینی پلیمریست که در اثر ترکیب با فیلری چون rth به ماده ای تحت عنوان سالید سرفیس بدل می شود و همه ویژگی های آن متاثر از همین مسائله است که محصول نهایی شباهت بسیار به سنگ دارد و قطعات مختلف آن بدون درز در کنار هم قرار می گیرند، زیرا در عملیاتی که هنگام چسباندن آن انجام می شود، همان اتفاقی رخ می دهد که در فرایند تولید محصول رخ می دهد؛ بنابر این سالید سرفیس را می توان سنگی پلیمری، بر شمرد که ضمن داشتن همه قابلیت های سنگ می تواند در قطعات بسیار بزرگ و با میزان انعطاف و خمیدگی مورد نظر و دلخواه تولید شود.
سالید سرفیس خصوصیات قابل توجهی، به خصوص برای استفاده در سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها دارد و جالب اینجاست که در کنار همه ویژگی های مفیدی که دارد، این ماده به سختی سنگ است و به زیبایی آن، اما با این تفاوت که سنگی است در ۴۱رنگ متنوع! بنابراین دست افراد برای انتخاب کاملا باز است میتوان قطعات کوچک سالید سرفیس را در کنار هم قرار داد و چنان به هم چسباند که هیچ درزی نداشته باشد و حتی تا کیلومترها کاملا یکپارچه شود؛ هر نوع انعطاف و پیچ و خمی را به کمک پلی استون می توان ایجاد کرد.
بنابراین به هیچ عنوان دست طراح را در ارائه طرحی زیبا برای سرویهای بهداشتی و سایر مواردی که از این ماده استفاده می شود بخصوص رستورانهای fast food، نمی بندد وشاید حتی به طراح برای طراح های متنوع تر و متفاوت تر هم ایده بدهد. انعطاف قابل توجه سالید سرفیس یکی از مزیت های بخصوص و منحصربه فرد این مصالح ساختمانی است، یعنی مثل پلاستیک میتوان آن را به هر شکلی درآورد. 

 

 

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود فایل pdf نکات حقوقی در گودبرداری

دانلود فایل pdf نکات حقوقی در گودبرداری

دانلود فایل pdf نکات حقوقی در گودبرداری – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۳ مگابایت در ۲۴ صفحه  می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.  تهیه کننده: مهندس حسن محمدحسن زاده
ایمنی
واژه ای عربی
سوده خاطر و بی خوف
رستگار ، در امان ،
فرهنگ عمید :
راست ، طرف راست ، مبارک ، نیک بخت و میمون
ایمنی
تعریف شده درمبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان حفاظت کار در حین اجرا – ۱۳۹۲
مصون ومحفوظ بودن ، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند .
مصون ومحفوظ بودن ، سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی ) شعاع موثر (کارگاه ساختمانی ، عبور و مرور ، فعالیت یا زندگی می کنند.
حفاظت و مراقبت از ابنیه ، خودروها ، تاسیسات ، تجهیزات و نظایرآن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی
ایمنی از نظر قانونگذار :
مصونیت وحفاظت
مذکور در
تمامی ابعاد و زمینه ها
هرگاه عملیات مهندسی
اعم از طراحی ، نظارت ، اجرا ، کنترل و سایرخدمات سیب به اشخاص و افراد در داخل کارگاه یا منجر به ورود ان مجاور  تا شعاع موثر شود ، مرتکب یا مسبب موجب اخلال در ایمنی شده و باید پاسخگو باشد.
قانون مسئولیت مدنی
۱۳۳۹ /۲ / مصوب ۷ ماده ۱
هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ان یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجادگردیده لطمه ای وارد نماید که
موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
اشخاص دخیل در ساخت و ساز
– صاحب کار یا کارفرمای پروژه مالک 
– طراح
– سازنده  مجری – پیمانکارکل
– مهندس ناظر
– پیمانکار جزء / خویش فرما
– کارگر
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 30 of 470« First...1020...2829303132...405060...Last »