دانلود کتاب پل های کابلی

دانلود کتاب پل های کابلی – فایل مورد نظردر قالب pdf با حجم ۱۳٫۸ مگابایت  در ۵۴۹  صفحه می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمندوعزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمای
This edition first published 2012
 ۲۰۱۲, John Wiley & Sons, Ltd
First Edition published in 1983
Second Edition published in 1997
Registered office
John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, United Kingdom
For details of our global editorial offices, for customer services and for information about how to apply for permission to reuse the copyright
material in this book please see our website at www.wiley.com.
The right of the author to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs
and Patents Act 1988.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except as permitted by the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988,
without the prior permission of the publisher.
Wiley also publishes its books in a variety of electronic formats. Some content that appears in print may not be available in electronic books.
Designations used by companies to distinguish their products are often claimed as trademarks. All brand names and product names used in this book
are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks of their respective owners. The publisher is not associated with any product
or vendor mentioned in this book. This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter
covered. It is sold on the understanding that the publisher is not engaged in rendering professional services. If professional advice or other expert
assistance is required, the services of a competent professional should be sought.
Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data
Gimsing, Niels J.
Cable supported bridges : concept and design / Niels J. Gimsing, Christos T.
Georgakis. — ۳rd ed.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-470-66628-9 (cloth)
۱٫ Cable-stayed bridges. 2. Suspension bridges. I. Georgakis, Christos T.
II. Title.
TG405.G55 2012
۶۲۴٫۲۰۳۸—dc23
۲۰۱۱۰۲۴۰۹۲
A catalogue record for this book is available from the British Library.
Set in 9/11pt, Times Roman by Thomson Digital, Noida, India
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه